Algemene aannemings- en verkoopsvoorwaarden

LC & DV ALGEMENE AANNEMINGS- EN VERKOOPSVOORWAARDEN / 1

Artikel 1: Algemene draagwijdte der voorwaarden Deze voorwaarden bevatten en beheersen de volledige overeenkomst tussen de klant en onze firma, met betrekking tot het geheel van de aan of door ons gevraagde en toevertrouwde werken. Deze voorwaarden worden geacht onherroepelijk aanvaard te zijn bij de ondertekening door de klant van de bestelbon, offerte of overeenkomst, ongeacht welke eerdere correspondentie en ongeacht enige andere voorwaarden of enige documenten of formulieren van welke aard ook vanwege de klant. Elke afwijking aan onderhavige voorwaarden dient verplichtend schriftelijk te gebeuren. Onze voorwaarden hebben voorrang op alle andere voorwaarden.

Artikel 2: Plaatsing en aanvaarding van bestelling Door de behoorlijke invulling en ondertekening van de bestelbon, offerte of overeenkomst, plaatst de klant een definitieve en onherroepelijke bestelling bij onze firma voor de werken en leveringen zoals omschreven in deze bestelbon/offerte/overeenkomst. De klant kan maar een schriftelijke bestelling (bestelbon, offerte, overeenkomst, plan, kostenraming of onder welke naam ook vermeld) tegen onze firma inroepen, indien deze bestelling het uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van onze firma draagt, hierbij enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door één van haar bestuurders of volmachthebbers.

Artikel 3: Omvang van bestelling Elke wijziging, toevoeging of weglating met betrekking tot de werkzaamheden zoals omschreven in de bestelbon/offerte/overeenkomst, moet het voorwerp uitmaken van een aanhangsel bij de bestelbon/offerte/overeenkomst. Bij ontstentenis daarvan, zal er steeds en onherroepelijk van worden uitgegaan dat deze werken conform de mondelinge instructies van de klant werden uitgevoerd.Elke gebeurlijke schriftelijke bevestiging of melding van onze firma inzake een wijziging, toevoeging of weglating van de werkzaamheden zoals omschreven in de bestelbon/offerte/overeenkomst, zal in hoofde van de klant onweerlegbaar, aanvaard en onherroepelijk zijn bij gebrek aan diens schriftelijke opmerkingen binnen de 24 uren vanaf de verzending van onze mededeling of bevestiging. Artikel 1793 van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing indien de toepassing ervan onverenigbaar zou zijn met onderhavige clausule. Enkel de vermelde werken en/of goederen op de bestelbon maken deel uit van de overeengekomen prijs.

Artikel 4: Prijsbepaling en herziening Onze prijzen, zoals opgegeven in onze offertes, hetzij als eenheidsprijzen of als forfaitaire prijzen, werden vastgelegd op basis van de tarieven, officiële koersen, weddes en sociale lasten geldig op de datum van de opstelling van de offerte. Zij zijn steeds herzienbaar door onze firma en zelfs zonder het voorafgaandelijk akkoord van de klant, indien de marktprijzen of de parameters voor hun berekening op het ogenblik van de facturatie, met minstens 1% gestegen zijn en mits zulks door onze firma aan de klant wordt gemeld en uitgelegd met de nodige detaillering.

Artikel 5: Leveringen en termijnen Elke termijn van levering van arbeid en uitvoering van werken, indien deze vermeld wordt, wordt slechts op indicatieve wijze aangeduid, en laattijdigheid in de levering of uitvoering laat aan de klant niet toe de bestelling af te zeggen of schadevergoeding te vorderen, evenmin om zijn betalingsverplichtingen op te schorten, tenzij de vertraging in de levering zijn enkele oorzaak vindt in de eigen fout van onze firma.Hoe dan ook zal elke gebeurtenis die een onoverkomelijke hindernis vormt of ons er toe dwingt de werken of de leveringen tijdelijk of definitief stil te leggen, als een geval van overmacht worden beschouwd, zo ondermeer (maar niet-limitatief) ongevallen, oorlogen en hun gevolgen, slechte weersomstandigheden, stakingen, lock-out, tekort aan werkkrachten en materiaal, storingen en moeilijkheden inzake transport, enz., die zich bij onszelf of bij onze leveranciers voordoen. De tijdelijke opschorting van de werken of leveringen door overmacht, brengt van rechtswege en zonder schadevergoeding met zich dat de oorspronkelijk voorziene uitvoeringstermijn verlengd wordt met een periode gelijk aan de opschortingstermijn, te vermeerderen met de tijd die nodig is om de werf of leveringen weer op te starten.Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor van de klant schadevergoeding te eisen indien wij de uitvoering van onze verplichtingen niet op de overeengekomen datum konden beginnen en indien deze beletsels aan de klant kunnen worden toegeschreven. De klant is er toe gehouden, onmiddellijk na de aankomst van de goederen, de nodige parkeerruimtes, hulp en materieel ter beschikking te stellen voor een spoedige lossing. Indien hij hierbij in gebreke blijft, zullen alle daaruit rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeiende kosten aangerekend worden zonder voorafgaande ingebrekestelling. Tenzij anders vermeld wordt de bestelling geacht geleverd te worden in het jaar van bestelling. Indien de levering franco op de werf of het magazijn van de klant is overeengekomen, zijn onze firma, diens onderaannemers of aangestelden slechts gehouden op deze plaats te leveren voor zover zij op normale wijze bereikbaar is. Kan dit niet, dan zal er ter plaatse worden gelost, naast het vervoermiddel, en blijven de goederen vanaf dat ogenblik op het risico en geheel ten laste van de klant achter. De klant dient ervoor te zorgen dat de werken onmiddellijk kunnen worden aangevat.  Bij gebreke daaraan, zullen aan rechtstreekse en onrechtstreekse kosten welke voortvloeien uit het tijdsverlies ten laste van de klant worden gelegd, zonder voorafgaande ingebrekestelling.

Artikel 6: Aansprakelijkheid voor schade De klant is tegenover onze firma aansprakelijk voor elke schade verwekkend feit dat zich voordoet op de werf aan onze goederen, aangestelden of onderaannemers en hun materialen, zowel ingevolge zijn eigen fout (zelfs de lichtste) als voor deze van personen voor wie hij instaat of voor deze van derden die hij op de plaats van de werken heeft toegelaten of duldt. De klant zal onze firma ter zake in dezelfde zin integraal vrijwaren voor aanspraken van derden. Onze firma is niet aansprakelijk voor het verlies, de diefstal, het waardeverlies of de beschadiging van door de klant aan ons toevertrouwde materialen of werken van welke aard ook, met het oog op hun aanpassing, verbouwing, restauratie of welke andere manipulatie ook aan onze firma gevraagd, en dit zowel op als buiten de werf, evenals tijdens het transport of de afbraak/plaatsing ervan. De klant is tegenover onze firma en via integrale vrijwaring van onze firma jegens derden, aansprakelijk voor elk schade verwekkende handeling toegebracht door of via de aan onze firma door de klant toevertrouwde materialen of werken van welke aard ook. Conform artikel 1152 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat indien de aansprakelijkheid van onze firma toch in het gedrang zou worden gebracht, deze aansprakelijkheid beperkt zal zijn tot een vermindering van de prijs of, in voorkomend geval en maximaal, tot een kwijtschelding van de uitstaande betaling, welke vergoeding partijen alsdan aanvaarden als finale schikking.  Elke prijsvermindering zal worden vastgesteld op basis van de ernst van de naar recht genoegzaam bewezen fouten. De opdrachtgever ziet af van elk verhaal ten overstaan van onze firma voor alle schade, niets uitgezonderd, welk zou kunnen ontstaan door brand, vuur, rook, vorstschade, lek, natuurramp, hagel, overstroming, zware regenval, vandalisme, ontploffing en water of elke andere oorzaak ook. De opdrachtgever verbindt er zich toe, voor de aanvang van de werken, zijn verzekeraars van deze afstand van verhaal op de hoogte te brengen, mocht dit niet gebeuren dan is enkel de opdrachtgever daarvoor verantwoordelijk en zal hij daarvan de gevolgen dienen te dragen. In geval van renovaties kan onze firma nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade aan of door de bestaande constructies en/of materialen, noch voor schade veroorzaakt door deze aan of door de door ons geleverde materialen of werken.

Artikel 7: Tussentijdse beëindiging of goedkeuring Indien een werk bij stuk of bij maat wordt vervaardigd, kan de goedkeuring ervan bij gedeelten geschieden. Deze goedkeuring wordt onherroepelijk geacht gedaan te zijn voor alle betaalde gedeelten, indien de klant onze firma telkens betaalt naar verhouding van hetgeen is afgewerkt. De klant ziet af van de toepassing van artikel 1794 van het Burgerlijk Wetboek. Een beëindiging van de aan ons toevertrouwde opdracht, het weze vóór of tijdens de uitvoering van de werken, is slechts mogelijk mits ons uitdrukkelijk akkoord, waarbij de klant steeds zal gehouden zijn de reeds uitgestane kosten en lasten, de reeds uitgevoerde werken, samen met de reeds geleverde materia­len en benodigdheden integraal te voldoen, bovendien vermeerderd met een vergoeding gelijk aan 15% van de totale aannemingssom zonder B.T.W. voor het feit van het verder verlies van de aanneming en met een minimum van 1.500,00 EUR.

Artikel 8: Aanvaarding der werken en waarborgen Uit hoofde van onze leveringen, beperkt onze waarborg zich tot deze die wij kunnen bekomen bij onze leveranciers. In iedere veronderstelling, beperkt de waarborg zich tot de vervanging van de defecte stukken. De vervoerskosten en werkuren, andere kosten of gevolgen zijn ten laste van de klant.  Voor geen enkele reden kan van ons een terugbetaling, uitkering of schadevergoeding gevorderd worden. In geen enkel geval is onze firma aansprakelijk voor gebreken, van welke aard ook, die de door onze firma, onze onderaannemers of aangestelden geleverde goederen en materialen zouden bekleven, waarbij de klant enkel verhaal zal kunnen uitoefenen naar onze leveranciers c.q. de producenten van de betrokken materialen en goederen. In geen geval is onze firma aansprakelijk voor gebreken, van welke aard ook, in goederen en materialen die door de klant, diens onderaannemers, gemandateerden of aangestelden werden geleverd. De regeling van artikelen 1643 en volgende van het Burgerlijk Wetboek inzake verborgen gebreken aan de verkochte zaak, is niet van toepassing, met uitzondering van artikel 1648. Ingeval de gesloten overeenkomst onder de toepassing valt van de Woningbouwwet (Wet Breyne), zal de voorlopige oplevering der werken worden aanzien als de uitdrukkelijke aanvaarding der werken en zal vanaf de voorlopige oplevering tegelijk de tienjarige aansprakelijkheidstermijn een aanvang nemen. De voorlopige oplevering zal bovendien definitief en onherroepelijk alle zichtbare en verborgen gebreken dekken welke de stevigheid van het bouwwerk niet in het gedrang brengen, zonder verder of later verhaal vanwege de klant op onze firma. De voorlopige oplevering zal evenwel niet de zichtbare of verborgen gebreken dekken die de stevigheid van het bouwwerk wél in het gedrang brengen, waartoe de tienjarige garantie loopt, met uitsluiting evenwel van de zichtbare of verborgen gebreken die onze firma zelf niet kende bij de uitvoering van het werk of de plaatsing of levering van de kwestieuze goederen of materialen en die derhalve buiten haar weten, schuld, fout of nalatigheid zijn ontstaan. Indien de overeenkomst niet onder de toepassing van de Woningbouwwet valt, zal, indien een oplevering werd voorzien, de voorlopige oplevering gelden als definitieve en onherroepelijke aanvaarding der werken en zal deze voorlopige oplevering alle zichtbare en verborgen gebreken dekken, zonder verder of later verhaal van de klant op onze firma. Enkel zal de voorlopige oplevering dan niet de verborgen gebreken dekken die van aard zijn de stevigheid van het gebouw in het gedrang te brengen gedurende een contractueel bepaalde garantietermijn van 6 maanden vanaf de uitvoering van het werk of de levering van de goederen, op voorwaarde dat de klant onze firma inlicht van dit ernstig verborgen gebrek bij aangetekend schrijven binnen de vijf kalenderdagen vanaf de vaststelling van het gebrek en mits genoegzaam bewijs ervan en onder eerbiediging van het bepaalde in artikel 1648 van het Burgerlijk Wetboek. Indien geen oplevering werd voorzien, zal de levering van de goederen of materialen of de uitvoering van het werk zelf, zonder protest bij aangetekend schrijven vanwege de klant binnen de 48 uren vanaf de levering of uitvoering, gelden als definitieve en onherroepelijke aanvaarding van de geleverde goederen of uitgevoerde werken, zowel wat de zichtbare als de verborgen gebreken betreft. Enkel wat de verborgen gebreken betreft die de stevigheid van het gebouw in het gedrang brengen, zal dezelfde regeling van toepassing zijn als deze vermeld in de voorgaande alinea.Een tenietgaan of beschadiging door toeval of overmacht van de geleverde zaak of het uitgevoer­de werk, of nog als gevolg van de eigen fout van de klant of van personen voor wie hij instaat of die hij bij hem toelaat of duldt, is nooit ten laste van onze firma. In alle gevallen zal een onvoorwaardelijke betaling van de vorderingsstaten, voorschotten, facturen of andere kostenstaten zonder redelijk protest volgens de modaliteiten als omschreven in het hierna volgende artikel, worden aanzien als een definitieve en onherroepelijke aanvaarding van de werken daarin vermeld of virtueel begrepen. In alle gevallen zal tegelijk de onvoorwaardelijke gehele of gedeeltelijke ingebruikname van de constructie, werken, materiaal of gebouw door de klant of diens gemachtigden worden aanzien als de definitieve en onherroepelijke aanvaarding der werken. Elke garantie vervalt wanneer de klant door een derde aannemer werken en/of onderhoud heeft laten uitvoeren aan de installatie en/of werken van onze firma of in geval van faillissement of stopzetting van de activiteiten van onze firma of diens fabrikanten. Eveneens wanneer de klant de onderhoudsinstructies niet opvolgt van de leverancier en/of onze firma. 

Artikel 9: Klachten Ten einde geldig te zijn, moet elke klacht aangaande defect, gebrek, materiaal, werken, voorschotten, betalingen en facturen, en/of andere geschieden bij aangetekend schrijven aan de zetel van onze firma binnen de zeven (7) kalenderdagen vanaf de datum van verzending van de factuur, nota of kostenstaat, of vaststelling van de feiten of defect. De factuurdatum wordt onweerlegbaar vermoed de datum van verzending der factuur te zijn. Betaling van de factuur zonder protest binnen de gestelde termijn levert steeds en zonder uitzondering een voldoende bewijs op van de geleverde prestaties.

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud Alle goederen, materialen en benodigdheden, evenals de uitgevoerde werken zelf, blijven eigendom van onze firma tot aan de integrale betaling van onze facturen in hoofdsom en aankleven (eigendomsvoorbehoud). Dit geldt evenzeer indien de werken, leveringen, goederen of materialen van onze firma slechts een onderdeel uitmaken (bijzaak) van een groter geheel (hoofdzaak) waarvan de eigendom of gedeelten hiervan niet aan onze firma zou toebehoren.

Artikel 11: Betalingsmodaliteiten Al onze bestellingen en leveringen zijn contant betaalbaar aan onze maatschappelijke zetel, behoudens bijzondere overeenkomsten daaromtrent uitsluitend schriftelijk gesloten. Onze firma behoudt zich het recht voor een door haar te bepalen voorschot op de uit te voeren werken te eisen alvorens de bestelling te aanvaarden en/of een andersoortige waarborg vóór aanvang der werken, of naar goeddunken één of meerdere tussentijdse betalingen tijdens de uitvoeringster­mijn, zelfs buiten de context van stuk- of seriewerk, zulks volgens de financiële positie van de klant, de omvang en de kostprijs van de gevraagde werken en meerwerken. De B.T.W. en alle andere belastingen, taksen, heffingen of kosten zijn steeds ten laste van de klant. Indien de klant nalaat het volgens factuur in hoofdsom en aankleven bepaalde te betalen binnen de voormelde termijn, is het integrale bedrag ineens en zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar.Elke betaling is slechts geldig indien uitgevoerd in liquiditeiten (wettelijk gangbare betaalmiddelen in België), per overschrijving op bank- of postcheque­rekening, per gewaarborgde of gelimiteerde cheque, of middels elk ander betaalinstrument dat uitdrukkelijk werd aanvaard door onze firma.  Geen persoon buiten de zaakvoerders van onze firma, zijn bevoegd om betalingen van welke aard ook te ontvangen. Als datum van betaling bij overschrijving op rekening of per cheque, geldt de dag waarop onze rekening met dit bedrag wordt gecrediteerd. Betaling per wisselbrief brengt geen schuldvernieuwing mee.

Artikel 12: Laattijdige betaling, kosten en aankleven Elke schuld van een klant die op de vervaldag onbetaald blijft, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling of welke andere formaliteit ook, een interest van 12% per jaar opbrengen, te rekenen vanaf de vervaldag tot de dag van volledige betaling, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 75 EUR, op het verschuldigde bedrag in hoofdsom.  De kosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques, evenals alle andere inningskosten, zijn niet in de forfaitaire schadevergoeding inbegrepen en worden bijkomend aangerekend. Elke vertraging in de betaling kan aanleiding geven om de nog uit te voeren leveringen en werken op te schorten of te vernietigen, en het aanvaarden van nieuwe bestellingen te weigeren.  Deze clausule strekt enkel tot voordeel van onze firma en kan enkel door ons worden ingeroepen. Indien er een gerechtelijke procedure wordt opgestart komt er van rechtswege 1250 € kosten bij op het reeds verschuldigde bedrag. 

Artikel 13: Hoofdelijkheid, ondeelbaarheid en sterkmaking Alle verbintenissen van de klant rusten bij pluraliteit op elk van hen hoofdelijk en ondeelbaar. Iedere persoon die voor rekening van derden, of met verzoek te factureren aan derden, een bestelling plaatst, maakt zich sterk voor de derden, overeenkomstig artikel 1120 van het Burgerlijk Wetboek, en zal steeds persoonlijk verantwoordelijk blijven voor de betaling indien deze niet tijdig door deze derden wordt uitgevoerd.

Artikel 14: Overeenkomsten van onderaanneming Indien onze firma niet optreedt als hoofdaannemer, maar uitsluitend als onderaannemer, wordt de overeenkomst van onderaanneming aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de opdracht aan de hoofdaannemer wordt gegund. Indien de  overeenkomst tussen bouwheer en hoofdaannemer, om welke reden ook, niet tot stand komt of tijdens haar looptijd een einde neemt, en derhalve de onderaannemingsovereenkomst met onze firma tegelijk als onbestaand of beëindigd moet worden beschouwd, zal onze medecontractant onherroepelijk en zonder enig verhaal jegens onze firma gehouden zijn tot integrale betaling van de door ons uitgevoerde werken, vermeerderd met een schadevergoeding wegens verder verlies van de aanneming, gelijk aan 15% op het totaalbedrag van de aan onze firma bestelde werken, met een minimum van 2.500,00 EUR. Indien onze firma optreedt als hoofdaannemer en onze overeenkomst er één betreft met een onderaannemer, verklaart de onderaannemer onherroepelijk bij het aanvaarden van diens opdracht alle aannemingsdocumenten zoals omschreven in het Artikel I : "Voorwerp" van onze overeenkomst met de bouwheer reeds te hebben ontvangen, gelezen, goedgekeurd en aanvaard. Alle bepalingen van onze overeenkomst met de bouwheer welke ons tot voordeel strekken en die de onderaannemer verklaart te kennen, zijn op de overeenkomst van onderaanneming van rechtswege toepasselijk.  Ingeval van tegenstrijdigheid tussen die bepalingen en deze van huidig artikel, primeren de bepalingen van de overeenkomst met de bouwheer. Onze onderaannemers verklaren steeds de toestand ter plaatse volledig te kennen, evenals de aard van de hen opgedragen werkzaamheden, waarbij de onderaannemer tegelijk, op zijn uitsluitende verantwoordelijkheid, de uitvoeringsmaten ter plaatse heeft opgenomen of opneemt.   De onderaannemer erkent de eventuele aanwezigheid van andere aannemers of personen op de werf, waardoor hij voor eventuele hinder van dezen geen meerprijs of termijnverlenging zal kunnen aanrekenen of vorderen. Vanaf het totstandkoming van de overeenkomst van onderaanneming, erkent de onderaannemer dat hij de planning en de uitvoeringstermijnen volledig kent, dat hij op de bouwplaats voldoende en bekwame arbeiders en materialen tewerk zal stellen om deze planning en termijnen te eerbiedigen en dat eventuele meerwerken geen termijnverlenging met zich brengen zonder het voorafgaand schriftelijk akkoord van onze firma. De onderaannemer verklaart dat hij alle verplichte aansprakelijkheidsverzekeringen heeft afgesloten en betaald (ondermeer arbeidsongevallen, B.A. bouwplaats en aanneming, brand, storm en diefstal).  Indien een ABR-polis werd afgesloten die ook de onderaannemer dekt, zal de onderaannemer hierin bijdragen volgens het percentage van de waarde van de in diens overeenkomst met onze firma beschreven werken ten aanzien van de waarde van de totale aanneming. Tegelijk verklaart de onderaannemer te voldoen aan alle sociaalrechtelijke en fiscale bepalingen, ondermeer deze inzake de registratie van aannemers, veiligheid en hygiëne, R.S.Z. en algemene arbeidsvoorwaarden.  Hij verklaart tegelijk alle bepalingen van het ARAB stipt te zullen naleven, onder integrale vrijwaring en vergoeding ten gunste van onze firma. De onderaannemer verbindt zich er toe steeds aanwezig te zullen zijn op de werfvergaderingen en de opleveringen die de door hem uitgevoerde werken geheel of gedeeltelijk aanbelangende onderaannemer verbindt zich er toe, vanaf de aanvaarding van diens opdracht, om onze firma onmiddellijk schriftelijk in te lichten van alle moeilijkheden die zich op de werf voordoen bij de uitvoering van diens opdracht en die van aard is om de planning, de uitvoeringstermijn of, in het algemeen, de aansprakelijkheid van onze firma of deze van de onderaannemer, in het gedrang te brengen. Het is de onderaannemer verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van onze firma diens werken nogmaals aan een derde (onderaannemer) toe te vertrouwen.  Indien onze firma haar akkoord geeft, verbindt de onderaannemer zich ertoe om de termen van de overeenkomst met onze firma alsook deze van huidig artikel, op te nemen in diens overeenkomst met zijn onderaannemer. Indien de bouwheer, de architect, de werfcoördinator of hun aangestelden, opmerkingen maken nopens de werken uitgevoerd door de onderaannemer, is onze firma als hoofdaannemer gerechtigd om, zonder nadere motivering, de betaling van de voorschotten en facturen van de onderaannemer die op deze werken betrekking hebben, op te schorten totdat aan alle opmerkingen door de onderaannemer is voldaan. Te allen tijde en zonder nadere formaliteiten is in hoofde van onze firma compensatie toegelaten van de bedragen die zij aan de onderaannemer verschuldigd is, met deze verschuldigd door de onderaannemer aan onze firma. De onderaannemer zal vanaf de voorlopige oplevering en gedurende een periode van 1 jaar, hetzij tot aan de definitieve oplevering van de werken, geen werken in rechtstreekse aanneming verrichten voor de bouwheer of enige andere partij betrokken bij de aannemingsovereenkomst (niet-concurrentiebeding).  Bij miskenning van dit beding, zal de onderaannemer aan onze firma een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn, gelijk aan 15% van de aannemingssom voor het werk dat de onderaannemer aldus wél in rechtstreekse aanneming heeft genomen.

Artikel 15: annulatie van een bestelling Elke annulatie moet schriftelijk en aangetekend gebeuren binnen de 7 dagen na ondertekening van de bestelbon of offerte. Bij een annulatie na 7 dagen en voor de eerste 14 dagen na ondertekening zal de klant 10% schadevergoeding verschuldigd zijn en 15 % van de waarde van de bestelling na één maand vanaf ondertekening van de offerte of bestelbon. Deze schadevergoeding kan vermeerderd worden met het bedrag van de reeds bestelde goederen van LC & DV bij haar leveranciers en/of reeds geleverde of uitgevoerde werken of materiaal.

Artikel 16 : Toepasselijk recht en bevoegde rechtsmacht Onze bestellingen en overeenkomsten worden beheerst door het recht van het Koninkrijk België. Alle geschillen betreffende het ontstaan, de uitvoering of de interpretatie van de bestelbon, de overeenkomst, de factuur, de algemene voorwaarden of enig ander document het kader van de overeenkomst, worden volgens uitsluitende keuze van onze firma gebracht voor de rechtbanken van het arrondissement Brussel of deze van het arrondissement waarin de klant zijn maatschappelijke zetel of woonplaats heeft. De nietigheid van een van de bepalingen van de bijzondere of algemene voorwaarden brengt geenszins de nietigheid van de overige bepalingen met zich mee.

Artikel 17: vergunningen De opdrachtgever moet alle wettelijke vereiste vergunningen bezitten voor de uitvoering der werken, eender welke bestemming ze hebben, waarvoor hij opdracht geeft, bij gebreke waaraan de uitvoerder geenszins noch geheel, noch gedeeltelijk aansprakelijk zal kunnen gesteld worden door de opdrachtgever, die bovendien onze firma integraal en zonder enige beperking vrijwaart voor alle gevolgen van welke aard ook.

Artikel 18: plaatsing Al onze offertes zijn opgemaakt op basis van een gemakkelijke toegang volgens de omvang van de te plaatsen materialen en aard van montage, vlak en berijdbaar terrein, vrij van alle hindernissen. De grond moet vrij zijn van bomen, stenen, struiken, beplantingen, rotsen, rioleringen, leidingen…enz. (deze lijst is niet limitatief). Indien bij aanvang van de werken blijkt dat het terrein niet voldoet aan deze voorwaarden kan onze firma de nodige aanpassingswerken uitvoeren zonder voorafgaand schriftelijk akkoord of forfaitaire prijsopgave mits schriftelijke of telefonische verwittiging aan de opdrachtgever. Deze werken zullen aan de opdrachtgever afzonderlijk gefactureerd worden volgens de gangbare marktprijzen. De opdrachtgever kan in geen enkel geval onze firma aansprakelijk stellen voor schade, schadevergoeding vragen, of herstel in oorspronkelijke staat voor schade aangebracht door de uitvoering van de werken en of doorgang van onze machines. Indien het watervlak zich op een peil bevindt dat niet toelaat de funderingswerken droog uit te voeren, worden de kosten van eventuele bronbemaling en drainage, bijkomende funderingen of andere bijkomende kosten van welke aard ook automatisch aangerekend aan de opdrachtgever. Onze firma is in geen geval verantwoordelijk voor de inplanting, dit is telkens na te kijken en te controleren door de opdrachtgever en op zijn verantwoordelijkheid. De opdrachtgever moet steeds aanwezig zijn bij de inplanting, indien hij nalaat aanwezig te zijn is dit enkel op zijn verantwoordelijkheid en kan er nooit iets ten laste gelegd worden van onze firma of enige schadevergoeding of andere gevraagd worden.  De opdrachtgever heeft de plicht onze firma schriftelijk in te lichten over elke aanwezigheid en plaats van alle mogelijke zichtbare of onzichtbare leidingen zoals water, elektriciteit, telefoon of andere, de nabijheid van gas binnen een straal van 15 m van de uit te voeren werken en/of doorgang, …enz. Water, stroom, afloop of andere gestelde vereisten zijn steeds te voorzien en gratis ter beschikking te stellen door de opdrachtgever op de nodige plaatsen. Onze firma kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade of andere aan bestaande funderingen of gebouwen, de opdrachtgever vrijwaart onze firma van enige ingebreke stelling van derden. Hij brengt hiervan zijn verzekeringen op de hoogte. Indien de werken niet kunnen uitgevoerd worden in normale opstandigheden en de opdrachtgever toch eist dat de werken worden gestart of voortgezet, dan zijn alle bijkomende kosten volledig en onmiddellijk opeisbaar en ten laste van de opdrachtgever. Bij overmacht is het onze firma toegelaten materialen te gebruiken van een verschillend merk dan voorzien mits behoud van dezelfde kwaliteit en prijs. 

Artikel 19: publiciteit, ontwerpen en tekeningen Onze firma heeft het recht alle tekeningen en foto’s van de uitgevoerde werken te gebruiken voor publicitaire doeleinden, zonder enig recht of vergoeding verschuldigd te zijn aan de klant. Er is vanwege de klant een volledige afstand van alle auteursrechten, intellectuele eigendomsrechten, … De klant verbindt er zich toe evenutele problemen of negatieve commentaar rechtstreeks te bespreken met een verantwoordelijke van ons bedrijf en niet via het internet, forums of welk ander medium ook, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks. Alle tekeningen, 2D, 3D of andere ontwerpen zijn enkel ter titel van informatie en niet bindend.

Stap 1

Geef uw e-mailadres in om onze brochure te bekijken of te downloaden.